You are here
Co zrobić kiedy poszkodowany nie chce podpisać protokołu powypadkowego? Biznes 

Co zrobić kiedy poszkodowany nie chce podpisać protokołu powypadkowego?

Zespól powypadkowy po sporządzeniu protokołu powypadkowego jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią sporządzonego przez niego protokołu jeszcze przed zatwierdzeniem tegoż dokumentu przez pracodawcę. Zespół powinien pouczyć poszkodowanego o prawie składania uwag do protokołu powypadkowego, a poszkodowany oczywiście może się nie zgadzać z jego treścią. Pracownik podpisem w pozycji 13 protokołu powypadkowego zatwierdza jedynie zapoznanie się z treścią dokumentu oraz fakt pouczenia go o prawie do zgłaszania uwag i zastrzeżeń. Złożenie podpisu w tym miejscu nie oznacza bynajmniej, że zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, tylko że został zapoznany i pouczony o swoich prawach. Poszkodowany może więc oczywiście zgłaszać zastrzeżenia do treści protokołu powypadkowego również po podpisaniu się w punkcie 13.

Zastrzeżenia poszkodowanego i dalsze postępowanie

Jeśli poszkodowany został zapoznany z treścią protokołu powypadkowego i pouczony o swoich prawach przez zespół powypadkowy, jednakże nie chce potwierdzić podpisem tego faktu, to możemy poczekać kilka dni na złożenie przez niego ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Należy jednak pamiętać, że pracodawca ma jedynie 5 dni na zatwierdzenie protokołu, licząc od daty jego sporządzenia. Jeżeli w tym czasie poszkodowany nie zgłosi uwag to zespół powypadkowy powinien wpisać w punkcie 13, że został zapoznany z protokołem powypadkowym i pouczony przez zespół powypadkowy o prawie zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych (najlepiej wpisać datę tej czynności), lecz odmówił złożenia podpisu. Taki protokół należy przedłożyć pracodawcy do zatwierdzenia. Nikogo bowiem nie można zmusić do złożenia podpisu pod jakimkolwiek dokumentem.
Jeśli zaś pracownik zgłosił jakieś uwagi, to należy je spisać, przedłożyć poszkodowanemu do podpisu i jako dokument załączyć do protokołu powypadkowego. Protokół taki, ze wszystkimi załącznikami, zespół powypadkowy przekłada pracodawcy do zatwierdzenia. Ten z kolei po zapoznaniu się z treścią protokołu zwraca go zespołowi powypadkowemu w celu wyjaśnienia uwag (zastrzeżeń) i ewentualnym uzupełnieniu go.

Ponowne dochodzenie i nowy protokół

Zespół powypadkowy powinien rozpatrzyć uwagi (zastrzeżenia) poszkodowanego, zebrać wyjaśnienia od nowych świadków zdarzenia i sporządzić w terminie 5 dni nowy protokół. Z treścią tego nowego protokołu należy ponownie zapoznać poszkodowanego przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę (umożliwienie tego zapoznania potwierdza poszkodowany podpisem w punkcie 13). Poszkodowany ponownie ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń w nowym protokole powypadkowym.

Jeżeli poszkodowany pracownik podtrzymuje w całości wcześniej zgłoszone uwagi, to do nowego protokołu wystarczy załączyć takie stwierdzenie z jego podpisem. Jeżeli poszkodowany zmienia zakres swoich uwag, to należy je ponownie spisać i załączyć (podpisane przez poszkodowanego) do nowego protokołu, a gdy nie wnosi uwag, to nie trzeba już nic załączać w tej kwestii. Do nowego protokołu powypadkowego należy załączyć stary protokół (zwrócony przez pracodawcę) i doręczyć całość pracodawcy w celu zatwierdzenia nowego dokumentu. Na tym rola zespołu powypadkowego formalnie się kończy. Od tej chwili sprawę przejmuje pracodawca.

Zatwierdzenie protokołu

Jeżeli pracodawca zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, to zatwierdza go i doręcza niezwłocznie poszkodowanemu, a gdy wypadek był wypadkiem ciężkim bądź zbiorowym, również właściwemu inspektorowi pracy. poszkodowany może dochodzić swoich racji przed sądem pracy lub złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.
Jeżeli pracodawca nie zechce zatwierdzić nowego protokołu powypadkowego z powodu zastrzeżeń wniesionych do protokołu przez poszkodowanego pracownika, to sprawa zaczyna się komplikować. W takim przypadku wówczas powinno dojść do spotkania pracodawcy z zespołem powypadkowym i poszkodowanym w celu ustalenia dalszej drogi działania. Zwłoka z pewnością nie leży w interesie pracodawcy gdyż ma on bowiem – jak już wcześniej zostało wspomniane – 5 dni na zatwierdzenie protokołu licząc od daty jego sporządzenia. W takiej sytuacji jeśli termin został przekroczony, poszkodowany może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji pracy na pracodawcę, że ten, pomimo upływu terminu doręczenia mu protokołu powypadkowego, nie zrobił tego. Poszkodowany pracownik może również wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, któremu uległ, i wydanie protokołu powypadkowego.

Źródło: https://porady.prawne.online/

Related posts