Prawa nieletnich 

Zatrzymanie nieletniego przez policję – jakie prawa przysługują zatrzymanemu?

Policja ma prawo zatrzymać nieletniego, jeśli podejrzewa go o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. W przypadku takiego zatrzymania, zatrzymany nieletni ma określone prawa, o których warto wiedzieć. W niniejszym artykule przedstawimy, jakie prawa przysługują zatrzymanemu nieletniemu oraz kiedy nieletni może być umieszczony w policyjnej izbie dziecka.

W jakiej sytuacji policja może zatrzymać nieletniego?

Policja może zatrzymać nieletniego, jeśli podejrzewa go o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia. Jeśli jest podejrzenie, że nieletni dopuścił się przestępstwa lub wykroczenia, policja może go zatrzymać. Przestępstwem jest każde zachowanie zabronione przez prawo karne, a wykroczeniem jest zachowanie zabronione przez inne ustawy, np. Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zatrzymanie nieletniego może mieć miejsce, gdy nieletni popełnia kradzież, bierze udział w bójce, popełnia akty wandalizmu, pije alkohol, zażywa lub posiada narkotyki, przebywa bez opieki poza domem w godzinach nocnych itp.

Prawa zatrzymanego nieletniego

Zatrzymany nieletni ma szereg praw, w tym:

Prawo do adwokata
Prawo do kontaktu z rodzicem, opiekunem lub osobą wskazaną przez niego samodzielnie, chyba że wypadki pilne lub cel dochodzenia wymagają inaczej
Prawo do zachowania milczenia, a także do nieobowiązkowego złożenia wyjaśnień
Prawo do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach
Prawo do korzystania z opieki psychologicznej, medycznej i pedagogicznej.

Policyjna izba dziecka

Nieletniego umieszcza się w policyjnej izbie dziecka, jeśli podejrzewa się go o popełnienie czynu karalnego i zachodzi obawa, że może on zbiec lub zatrzeć ślady popełnionego czynu, a także wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości. Policja umieszcza nieletniego w PID, ponieważ są to placówki, w których może być zatrzymana osoba nieletnia podejrzana o popełnienie przestępstwa, a które zostały dostosowane do potrzeb i wymagań osób w wieku poniżej 18 lat.